Vi tính

PCI Alcance Project

4305 University Avenue, Suite 330
San Diego, CA 92105
Liên Lạc: Sandra Martinez
619-791-2610 đường giây 304
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha

 
  • Huấn luyện  kỹ năng sử dụng máy vi tính  miễn phí

 

San Diego Futures Foundation

4283 El Cajon Blvd. #220
San Diego, CA 92105
619-269-1684
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt
 
  • Máy tính giá rẻ
  • Đào tạo sử dụng máy tính dành cho người lớn và thanh thiếu niên
  • Giới thiệu đến dịch vụ cung cấp mạng giảm giá
  • Tái chế điện tử
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Các giải pháp cho máy tính phi lợi nhuận