Phiếu Thực Phẩm

Crisis House

1034 N. Magnolia
El Cajon, CA 92020
619-444-1194
Chỉ Có Tiếng Anh
  Cung cấp dịch vụ xã hội (quản lý hồ sơ, Cal Fresh/ ứng dụng phiếu thực phẩm, đăng ký bảo hiểm y tế, trạm y tế di động và hỗ trợ ứng dụng SSI / SSDI, hỗ trợ pháp lý theo hẹn.

Home Start

4305 University Ave.
San Diego, CA 92105
619-229-3660 Ext. 225
www.home-start.org
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

 

Hỗ trợ nộp đơn cho lợi ích Cal-Fresh và Medi-Cal