Bảo Hiểm Sức Khỏe

Catholic Charities

ACA Benefits Outreach and Education and CalFresh Benefits Assistance
4305 University Ave Ste. 130
San Diego, CA 92105
619-501-3270
Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt
 

Hỗ trợ các đương đơn đối với Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act) và Phiếu Thực Phẩm (CalFresh).

 

Crisis House

1034 N. Magnolia
El Cajon, CA 92020
619-444-1194
Chỉ Có Tiếng Anh
 

Cung Cấp Dịch Vụ Xã Hội (quản lý hồ sơ, Chương Trình Phiếu Thực Phẩm / ứng dụng phiếu thực phẩm, ghi danh chương trình bảo hiểm y tế, trạm y tế di động, hỗ trợ chương trình SSI/SSDI, tình nguyện hỗ trợ pháp lý theo hẹn.